چارت کارشناسی مهندسی شیمی ورودی 1390 تا1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     
 

چارت درسی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی -ورودی 1390به بعد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 
 

ردیف

کد درس

عمومی (26واحد)

ن

ع

همنیاز

پیش نیاز

ملاحظات

ترم پیشنهادی

 
 

1

400632

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم

1

 

 

 

 

 

 
 

2

400613

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

 

 

 

دو واحد از بین دروس:1-آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2-اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم) 3-عرفان عملی دراسلام 4-فلسفه اخلاق (باتکیه برمباحث تربیتی) بگذرانید

 

 
 

3

400616

اندیشھ اسلامی ١(مبداومعاد)

2

 

 

 

چهار واحد از بین دروس:1-اندیشھ اسلامی ١(مبداومعاد)) 2-اندیشھ اسلامی ٢ (نبوت وامامت) 3-انسان دراسلام 4-حقوق اجتماعی و سیاسی دراسلام بگذرانید

 

 
 

4

400617

اندیشھ اسلامی ٢ (نبوت وامامت)

2

 

 

 

 

 
 

5

400100

انقلاب اسلامی ایران

2

 

 

 

دو واحد از بین دروس:1-آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) 2-اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 3-انقلاب اسلامی ایران بگذرانید

 

 
 

6

400637

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران

2

 

 

 

از ورودی 91 به بعد اجباری است وبرای ورودیهای 90 درس اختیاری است

 

 
 

7

400628

تاریخ فرھنگ و تمدن اسلامی

2

 

 

 

دو واحد از بین دروس:1-تاریخ امامت 2-تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3-تاریخ فرھنگ و تمدن اسلامی بگذرانید

 

 
 

8

400623

تفسیر موضوعی نھج البلاغھ

2

 

 

 

دو واحد از بین دروس:1-تفسیر موضوعی قرآن 2-تفسیر موضوعی نهج البلاغه بگذرانید

 

 
 

9

400404

تربیت بدنی ( ١).(عملی)

 

1

 

 

 

 

 
 

10

400412

تربیت بدنی (٢). (عملی)

 

1

 

تربیت بدنی (1)

 

 

 
 

11

400344

تنظیم خانواده و جمعیت

2

 

 

 

 

 

 
 

12

400003

زبان خارجھ

3

 

 

 

 

 

 
 

13

400110

فارسی

3

 

 

 

 

 

 
 

14

400131

وصایای امام

1

 

 

 

 

 

 
 

15

 

جمع واحد دروس عمومی 26واحد است

24

2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

پایه (44واحد)

ن

ع

همنیاز

پیش نیاز

 

 

 
 

16

420601

آزمایشگاه شیمی آلی مھندسی شیمی

 

1

-

شیمی آلی مھندسی شیمی

 

 

 
 

17

420417

آزمایشگاه شیمی تجزیھ

 

1

شیمی تجزیھ

 

 

 

 
 

18

420420

آزمایشگاه شیمی عمومی مھندسی شیمی

 

1

-

شیمی عمومی مھندسی شیمی

 

 

 
 

19

420414

آزمایشگاه فیزیک ( ١)

 

1

فیزیک ١

-

 

 

 
 

20

420106

آزمایشگاه فیزیک ( ٢)

 

1

فیزیک 2

-

 

 

 
 

21

420107

استاتیک ومقاومت مصالح

3

 

-

فیزیک ١

 

 

 
 

22

420334

برنامھ نویسی کامپیوتر

3

 

-

-

 

 

 
 

23

420306

ریاضی عمومی (1)

3

 

-

-

 

 

 
 

24

420302

( ریاضی عمومی ( ٢

3

 

-

ریاضی عمومی١

 

 

 
 

25

420564

ریاضیات مھندسی

3

 

-

ریاضی عمومی٢ - معادلات دیفرانسیل

 

 

 
 

26

942101

شیمی آلی مھندسی شیمی

3

 

-

شیمی عمومی مھندسی شیمی

 

 

 
 

27

420320

شیمی تجزیھ

3

 

-

شیمی عمومی مھندسی شیمی

 

 

 
 

28

942100

شیمی عمومی مھندسی شیمی

3

 

-

-

 

 

 
 

29

420309

فیزیک ١

3

 

-

-

 

 

 
 

30

420311

فیزیک ٢

3

 

-

فیزیک ١

 

 

 
 

31

420416

کارگاه عمومی

 

1

-

-

 

 

 
 

32

426585

کارگاه نرم افزارمھندسی

 

1

 

برنامھ نویسی کامپیوتر

 

 

 
 

33

420606

محاسبات عددی

2

 

-

معادلات دیفرانسیل

 

 

 
 

34

420104

معادلات دیفرانسیل

3

 

ریاضی عمومی٢

ریاضی عمومی١

 

 

 
 

35

420328

نقشھ کشی صنعتی

1

1

-

-

 

 

 
 

 

 

جمع واحد دروس پایھ 44واحد است

36

8

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

کد درس

اصلی (59واحد)

ن

ع

همنیاز

پیش نیاز

 

 

 
 

37

420442

آزمایشگاه انتقال حرارت

 

1

-

انتقال حرارت ١

 

 

 
 

38

420447

آزمایشگاه شیمی فیزیک

 

1

-

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

 

 

 
 

39

420444

آزمایشگاه عملیات واحد

 

1

-

عملیات واحد ١

 

 

 
 

40

420446

آزمایشگاه کنترل فرآیندھا

 

1

-

( کنترل فرآیندھای ( ١

 

 

 
 

41

420436

آزمایشگاه مکانیک سیالات

 

1

-

مکانیک سیالات (1)

 

 

 
 

42

420605

آشنائی بامھندسی شیمی

2

 

-

-

 

 

 
 

43

420326

اقتصادطرح مھندسی

3

 

عملیات واحد2 - سینتیک و طرح راکتور

کارگاه نرم افزارمھندسی

 

 

 
 

44

420348

انتقال جرم

3

 

-

انتقال حرارت ١

 

 

 
 

45

420385

انتقال حرارت ١

3

 

-

مکانیک سیالات (1)

 

 

 
 

46

420340

انتقال حرارت ٢

3

 

-

انتقال حرارت ١

 

 

 
 

47

426398

پروژه

 

3

عملیات واحد1- سینتیک و طرح راکتور

( کنترل فرآیندھای ( ١

 

 

 
 

48

420331

ترمودینامیک مھندسی شیمی ١

3

 

-

موازنھ انرژی و مواد

 

 

 
 

49

420330

ترمودینامیک مھندسی شیمی ٢

3

 

-

ترمودینامیک مھندسی شیمی ١

 

 

 
 

50

420345

سینتیک و طرح راکتور

4

 

-

ترمودینامیک مھندسی شیمی ٢ - انتقال جرم

 

 

 
 

51

420327

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

3

 

ترمودینامیک مھندسی شیمی٢

 

 

 

 
 

52

420344

عملیات واحد ١

3

 

-

ترمودینامیک مھندسی شیمی٢ - انتقال جرم

 

 

 
 

53

420351

عملیات واحد ٢

3

 

-

عملیات واحد ١

 

 

 
 

54

420350

کاربردریاضیات درمھندسی شیمی

3

 

-

انتقال جرم - محاسبات عددی

 

 

 
 

55

942107

کارگاه نرم افزارمھندسی شیمی

 

1

-

محاسبات عددی - کارگاه نرم افزارمھندسی - عملیات واحد1

 

 

 
 

56

420346

( کنترل فرآیندھای ( ١

3

 

عملیات واحد ١

-

 

 

 
 

57

942108

( کنترل فرآیندھای ( ٢

2

 

-

( کنترل فرآیندھای ( ١

 

 

 
 

58

420607

مکانیک سیالات (1)

3

 

ریاضیات مھندسی

موازنھ انرژی و مواد

 

 

 
 

59

420609

( مکانیک سیالات ( ٢

2

 

-

مکانیک سیالات (1)

 

 

 
 

60

420343

موازنھ انرژی و مواد

4

 

-

-

 

 

 
 

 

 

جمع واحد دروس اصلی 59واحد است

50

9

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تخصصی - (18واحد از دروس ذیل انتخاب نمایید)

ن

ع

همنیاز

پیش نیاز

 

 

 
 

61

423101

فرآیندهای پالایش

3

 

 

ترمودینامیک مھندسی شیمی٢

 

 

 
 

62

420618

فرآیندهای پتروشیمی

2

 

 

شیمی آلی مهندسی شیمی + راکتور

 

 

 
 

63

427003

فرآیندهای گاز

3

 

 

فرآیندهای پالایش

 

 

 
 

64

425101

عملیات واحد تکمیلی

3

 

 

عملیات واحد1

 

 

 
 

65

942103

محیط زیست وتصفیه پسابهای صنعتی

3

 

 

مکانیک سیالات

 

 

 
 

66

426365

مهندسی بیوشیمی وفرایندهای تخمیری

3

 

راکتور

 

 

 

 
 

67

427315

اصول مهندسی احتراق

3

 

 

شیمی فیزیک

 

 

 
 

68

463113

آزمایشگاه نفت

 

1

 

فرآیندهای پالایش

 

 

 
 

 

 

جمع واحد

17

1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

کارآموزی (2واحد)

ن

ع

همنیاز

پیش نیاز

 

 

 
 

69

426396

کارآموزی

 

2

 

پس از گذراندن90واحد

همزمان با کارآموزی انتخاب 14واحد مجاز است.ترم آخرمستثنی است.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

پیش دانشگاهی

ن

ع

همنیاز

پیش نیاز

 

 

 
 

70

420604

ریاضی پیش دانشگاهی

2

 

 

 

 

 

 
 

71

400600

زبان پیش دانشگاهی

2

 

 

 

 

 

 
 

72

426578

شیمی پیش دانشگاهی

2

 

 

 

 

 

 
 

73

400603

فارسی پیش دانشگاهی

2

 

 

 

 

 

 
                     
                     

نکته :دانشجویان محترم ورودی 1393 می‌توانند دروس پایه واصلی خود را برابر چارت   بالا انتخاب نمایند

بازگشت به صفحه اصلی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط